Think Tank 2-2557 สุขภาวะผู้สูงอายุ

  การประชุม “Think Tank” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านผู้สูงอายุ และผู้ทำงานในระดับปฏิบัติด้านผู้สูงอายุ ในประเด็นสถานการณ์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุต่อไป

 

เอกสารประกอบการประชุม

1. แนวทางการดำเินงานตามแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ของกระทรวงสาธารณสุข    icon_download
2. โครงการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ icon_download
3. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย : วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ icon_download
4. สรุปรายงานการประชุม Think Tank 2-2557 icon_download

 

Posted in Activities, Think Tank.