Think Tank 1-2557 อนามัยการเจริญพันธุ์

การประชุม “Think Tank” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่สถานการณ์และนโยบาย/มาตรการที่มี การเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินมาตรการ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ต่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของงานอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อไป

 

เอกสารประกอบการประชุม

1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย    icon_download
2. Equity in outcomes and utilization of reproductive health services in Thailand  icon_download
3. Adolescent Pregnancy in Thailand  icon_download
4. การทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการใช้การ์ดคุมกำเนิดต่อการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดในต่างประเทศและช่องว่างองค์ความรู้ที่นำไปสู่คำถามวิจัยสำหรับประเทศไทย  icon_download
 5. สรุปรายงานการประชุม Think Tank 1-2557  icon_download
Posted in Activities, Think Tank.