Think Tank ครั้งที่ 4-2556 ไตวายระยะสุดท้าย การบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย

 

เอกสารประกอบอื่นๆ

1  รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 4-2555 icon_download
2 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “ประเมินความคุ้มค่าของการรักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย” icon_download
3 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “การตัดสินใจของญาติ ในการบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย” icon_download
Posted in Activities, Think Tank.