ผลการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา รอบ 1-2558

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา โดยคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อ เพื่อเข้าสู่การประเมิน มีดังนี้

หัวข้อปัญหาสุขภาพ/เทคโนโลยี ประเภท เสนอโดย
1. เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น (Stage 1-2) โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)
รักษาและฟื้นฟูสภาพ อุตสาหกรรม
2. การตรวจคัดกรองโรค COPD ด้วย spiro meter ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (Spirometry test in primary care)
ส่งเสริมป้องกันโรค อุตสาหกรรม
3. การให้ข้อเข่าเทียม (อุปกรณ์ทุกชนิด) เทียบเท่าสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
รักษาและฟื้นฟูสภาพ ประชาชนทั่วไป
4. เพิ่ม สิทธิประโยชน์การตั้งครรภ์ครั้งที่สามของหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี ในกรณีที่บุตรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในสองครั้งแรกมีชีพอยู่แล้วเสียชีวิต
ส่งเสริมป้องกันโรค ประชาสังคม
5. การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดและระงับความรู้สึก ด้วยระบบ same day surgery and anesthesia   (ambulatory surgery and anesthesia)
รักษาและฟื้นฟูสภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

 

ภายหลังจากนี้ทางทีมวิชาการ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; IHPP และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ; HITAP) จะทำการศึกษาประเมินด้านต้นทุน-ประสิทธิผล และการประเมินผลกระทบต่องบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สปสช. ต่อไป

 

สำหรับการเปิดรับสมัครหัวข้อ/ปัญหา รอบ 2/2558 คือช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558

 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ถูกใจ…คนไทยต้องช่วยกัน

www.ucbp.net

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เสนอความคิด พลิกนโยบาย

 

 

ผลการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา รอบ 2-2557การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เครื่องช่วยหายใจ ยา plerixa ถ่านก้อนที่ 2 สำหรับคนพิการด้านการได้ยิน เครื่องมือ Hyperbaric Chamber ผ่านเข้าสู่การประเมิน

 

ผลการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา รอบ 2-2557

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา โดยคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อ เพื่อเข้าสู่การประเมิน มีดังนี้

1. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
2. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรังและต้องพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน
3. การเพิ่มการระดมจำนวนของ hematopoietic stem cells (HSCs) ไปยัง peripheral blood ด้วยยา Plerixa เพื่อทำการเก็บและทำ       autologous transplantation ต่อไปในผู้ป่วย lymphoma and multiple myeloma (MM)
4. การสนับสนุนถ่านก้อนที่ 2 สำหรับคนพิการด้านการได้ยิน
5. การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาด้วยเครื่องมือ Hyperbaric Chamber ในการรักษาแผลเบาหวาน

 

ภายหลังจากนี้ทางทีมวิชาการ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; IHPP และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ; HITAP) จะทำการศึกษาประเมินด้านต้นทุน-ประสิทธิผล และการประเมินผลกระทบต่องบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สปสช. ต่อไป

 

สำหรับการเปิดรับสมัครหัวข้อ/ปัญหา รอบ 1/2558 คือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558

 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ถูกใจ…คนไทยต้องช่วยกัน

www.ucbp.net

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เสนอความคิด พลิกนโยบาย

คัดเลือกหัวข้อ 2-2557 หัวข้อใดจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การประเมิน

 

คัดเลือกหัวข้อ 2-2557

หัวข้อที่เสนอเข้ามาในโครงการฯ รอบ 2-2557 เมื่อเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย

 

ลำดับที่ หัวข้อที่เสนอ เสนอโดย
1. การป้องกันการปนเปื้อนของผู้เตรียมและจ่ายยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยชุด Chemovlave         กลุ่มอุตสาหกรรม
2. การตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปากด้วยเครื่องตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากด้วยระบบฟลูออเรสเซ้นส์ (Velscope) กลุ่มอุตสาหกรรม
3. Enhancing mobilization of hematopoietic stem cells (HSCs) to the peripheral blood for collection and subsequent autologous transplantation in patients with lymphoma and multiple myeloma (MM) กลุ่มอุตสาหกรรม
4. การใช้ NS1Ag หรือ RT-PCR ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแดงกี่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
5. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรัง และต้องพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
6. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่อง MRI ในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป กลุ่มประชาชน
7. การสนับสนุนถ่านชาร์จหรือถ่านก้อนที่ 2 สำหรับเครื่องช่วยฟังของผู้พิการ (ถ่านชาร์จก้อนที่ 2 สำหรับเครื่องช่วยฟังแบบฝัง และถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟังทั่วไป) กลุ่มประชาชน
8. การเพิ่มสิทธิประโยชน์การ รักษาด้วยเครื่องมือ Hyperbaric Chamber ในการรักษาแผลเบาหวาน
กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย

การคัดเลือกประกอบด้วยกระบวนการ

1. ทีมวิชาการโครงการฯ ทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละประเด็น ได้แก่

  •  จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ
  •  ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ
  • ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
  • ความแตกต่างในทางปฏิบัติ
  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
  • ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

 

2. จัดลำดับคะแนนในแต่ละประเภทของหัวข้อ

  • หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • หัวข้อเกี่ยวกับการรักษาโรค

 

3. คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การประเมินก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ จำนวน 5 หัวข้อ

 

กำหนดการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อรอบ 2-2557

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

 

ติดตามผลการประชุมได้ที่ www.ucbp.net

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณกุมารี พัชนีอีเมล์: kumaree@ihpp.thaigov.net

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

อาคารคลังพัสดุ ชั้น 2-3 กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์
อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

โทร: 02-590-2397, 2366

โทรสาร: 02-590-2385

 

คุณสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

อีเมล์: suradech.d@hitap.net

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ชั้น 6  อาคาร 6  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

โทร : 02-590-4549, 02-590-4374-5

โทรสาร : 02-590-4369