Think Tank 4-2557 ยากันล้ม-ยากันลืม

การประชุม “Think Tank” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ และผู้ทำงานในระดับปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในประเด็นการหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันโรคสมองเสื่อมเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรการในการป้องกันดังกล่าว

 เอกสารประกอบการประชุม

1. มาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านการหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันโรคสมองเสื่อม
   icon_download

 

Think Tank 3-2557 HIV/AIDS

            การประชุม “Think Tank” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ และผู้ทำงานในระดับปฏิบัติการด้านโรคเอดส์ ในประเด็นการประเมินแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ แนวทางการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค HIV/AIDS เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ต่อไป

 เอกสารประกอบการประชุม

1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ
   icon_download
2. การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย icon_download
3. นโยบายส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดเชื้อ HIV/AIDS : สถานการณ์และความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน
icon_download
4. สรุปรายงานการประชุม Think Tank 3-2557

Think Tank 2-2557 สุขภาวะผู้สูงอายุ

  การประชุม “Think Tank” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านผู้สูงอายุ และผู้ทำงานในระดับปฏิบัติด้านผู้สูงอายุ ในประเด็นสถานการณ์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุต่อไป

 

เอกสารประกอบการประชุม

1. แนวทางการดำเินงานตามแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ของกระทรวงสาธารณสุข    icon_download
2. โครงการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ icon_download
3. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย : วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ icon_download
4. สรุปรายงานการประชุม Think Tank 2-2557 icon_download

 

Think Tank 1-2557 อนามัยการเจริญพันธุ์

การประชุม “Think Tank” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่สถานการณ์และนโยบาย/มาตรการที่มี การเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินมาตรการ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ต่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของงานอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อไป

 

เอกสารประกอบการประชุม

1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย    icon_download
2. Equity in outcomes and utilization of reproductive health services in Thailand  icon_download
3. Adolescent Pregnancy in Thailand  icon_download
4. การทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการใช้การ์ดคุมกำเนิดต่อการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดในต่างประเทศและช่องว่างองค์ความรู้ที่นำไปสู่คำถามวิจัยสำหรับประเทศไทย  icon_download
 5. สรุปรายงานการประชุม Think Tank 1-2557  icon_download

Think Tank 6-2556 เบาหวาน

          การประชุม Think Tank ครั้งที่ 6-2556 นี้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ “โรคเบาหวาน” ที่ครบวงจร ตั้งแต่ระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค การคัดกรอง ป้องกันโรค การตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การรักษาโรคเบาหวานและการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงการขยายกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

 

เอกสารประกอบการประชุม

1. รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 6-2556 icon_download
2. ระบาดวิทยาโรคเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน icon_download
3. การบริโภคน้ำหวานกับความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน icon_download
4. สปสช.กับการขับเคลื่อนการจัดการโรคเรื้อรัง icon_download
5. การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรไทย icon_download
6. การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 icon_download

 

 

Think Tank ครั้งที่ 5-2556 ผู้ป่วยติดเตียง ยา bevacizumab

 

Think Thnak 5-2556

 

 

1  รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 5-2556 icon_download
2 สไลด์ ประกอบการบรรยายเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณของการใช้แผ่นรองตัวชนิด ลม สลับลูกเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความเสี่ยงอื่นๆในประเทศไทย” icon_download
3 สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง “โรคจอตากับยาทางเลือก” icon_download

Think Tank ครั้งที่ 4-2556 ไตวายระยะสุดท้าย การบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย

 

เอกสารประกอบอื่นๆ

1  รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 4-2555 icon_download
2 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “ประเมินความคุ้มค่าของการรักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย” icon_download
3 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “การตัดสินใจของญาติ ในการบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย” icon_download

Think Tank ครั้งที่ 3-2556 มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคกระดูกพรุน

 

 

เอกสารประกอบอื่นๆ

1 รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 3-2555 icon_download
2 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “Cost-effectiveness analysis of iPlarnodgram Cost Helicobacter pylori screening in Thailand icon_download

Think Tank ครั้งที่ 2-2556 เช็คระยะสุขภาพ ไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล

 

เอกสารประกอบอื่นๆ

1  รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 2-2555 icon_download
2 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย” icon_download
3 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “เราจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล (Seasonal influenza) ด้วยวัคซีนอย่างไรดี เพื่อให้พร้อมสำหรับไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่ว (Pandemic influenza)? icon_download

Think Tank ครั้งที่ 1-2556 ยาฆ่าแมลง สุขภาพจิตและจิตเวช

เอกสารประกอบ

1  รายงานการประชุม Think Tank ครั้งที่ 1-2556 icon_download
2 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “Pesticide Use in Agriculture: an Economic Evaluation icon_download
3 สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง “ช่องว่าง..การเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช” icon_download