เกี่ยวกับโครงการ

1head_about

ความเป็นมาและพัฒนาการของชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญในการกำกับทิศทางเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับประชาชน โดยพิจารณาการบริการสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรจุเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ และสร้างความเสมอภาคระหว่างการบริการสุขภาพทั้ง 3 ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และประกันสังคม) ปัจจุบันพบว่า ยังมีมาตรการ ด้านสุขภาพที่สำคัญบางส่วน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์ฯ หรือบางมาตรการครอบคลุมแล้วแต่มีราคาแพง ทำให้ผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงที่จะให้บริการกับผู้มีสิทธิ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงและไม่ได้รับบริการที่มีความจำเป็น ทำให้เกิดการร้องขอความช่วยเหลือ และเรียกร้องการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ บ่อยครั้ง

 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ในการดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความครอบคลุม เป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับประโยชน์จากชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม

 


 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างครอบคลุม เป็นระบบ และโปร่งใส บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ

วัตถุประสงค์ย่อย
  1. เพื่อพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์สำหรับจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ/หรือ เทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้มีความครอบคลุม เป็นระบบ และโปร่งใส
  2. เพื่อให้ได้มาซึ่งลำดับของปัญหา และ/หรือ เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีความสำคัญและจำเป็นในการถูกพิจารณาเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  3. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการคัดเลือกเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ประเด็นด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรหรือความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ สำหรับจัดเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  4. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ