รายงานผลการวิจัย

banner_report

รายงานความคืบหน้าและผลการวิจัยของหัวข้อต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

หมายเหตุ ชื่อการวิจัยอาจไม่ตรงกับหัวข้อที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมีการปรับจากหัวข้อเป็นคำถามวิจัย

 

รอบที่ 1 ประจำปี 2553
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์ หมายเหตุ
01 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของ การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังชนิดอีแอนติเจนบวก ฉบับสมบูรณ์ icon_download  
02 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของ การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ฉบับสมบูรณ์ icon_download   
03 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบจากโรคเอสแอลอีเพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ icon_download
 
04 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์ icon_download
 
05 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคหอบหืดด้วยยา Omalizumab ฉบับสมบูรณ์ icon_download  
06 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในผู้ที่มีปัญหาการใส่ฟันปลอมทั้งปากฐานอะคริลิค ฉบับสมบูรณ์ icon_download
 
07 การประเมินประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของวัสดุรองซับปัสสาวะอุจจาระสำเร็จรูปในผู้พิการและผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์ icon_download
 
08 ระบบการคัดกรอง บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้มีปัญหาการดื่มสุระ : เด็กกำพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับสมบูรณ์ icon_download
 
09 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากการสัมผัสสารเบนซีน ฉบับสมบูรณ์ icon_download
 

 

รอบที่ 2 ประจำปี 2553
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับสมบูรณ์ icon_download 
02 การประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทยระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโดยคุณครู ฉบับสมบูรณ์ icon_download
03 การประเมินความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่และผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ฉบับสมบูรณ์ icon_download
04 การประเมินต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์ icon_download
05 ต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) โดยติดตามค่าการไหลเวียนความดันโลหิตและการวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสโลหิต ฉบับสมบูรณ์ icon_download
06 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการประเมินผลกระทบทางงบประมาณต่อทางเลือกการวินิจฉัยเพื่อการรักษาวัณโรคดื้อยา (MDR,XDR TB) และข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรักษาวัณโรคในประเทศไทย

ฉบับสมบูรณ์

icon_download

 

รอบที่ 1 ประจำปี 2554
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) จากยา carbamazepin ฉบับสมบูรณ์ icon_download
02

การประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

ฉบับสมบูรณ์ icon_download
03

การศึกษาการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

ความก้าวหน้า icon_download
04

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Unit cost analysis and factors influencing organ (kidney) donation in Thailand: A case study from two regional hospitals in Thailand

ความก้าวหน้า icon_download
05

การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณของการนำมาตรการการใช้เตียงลมเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความเสี่ยงอื่นๆ มาใช้ในประเทศไทย

ความก้าวหน้า icon_download

 

รอบที่ 2 ประจำปี 2554
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01

การวินิจฉัยแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นจากเชื้อ Helicobacter pylori เพื่อป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร

ความก้าวหน้า icon_download
02

ผลกระทบด้านภาระงบประมาณจากมาตรการคุ้มครองผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังรายใหม่ให้ได้รับการดูแลรักษาฟรีเท่าเทียมกับผู้ป่วยรายเก่า กรณีร่วมจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งละไม่เกิน 500 บาท

ฉบับสมบูรณ์ icon_download
03 การวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ (cost-utility analysis) ของการตรวจกรองและรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุ่มสารโมเลกุลเล็ก ฉบับสมบูรณ์ icon_download
04

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลินในบริบทของประเทศไทย

 ความก้าวหน้า icon_download
05

ขนาดปัญหาและช่องว่างการเข้าไม่ถึงบริการของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการบริการครบวงจรสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เป้าหมายเร่งรัดภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการบริการสุขภาพจิตครบวงจร)

ฉบับสมบูรณ์  icon_download

 

รอบที่ 1 ประจำปี 2555
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรไทย Economic evaluation of colorectal cancer screening among Thai population

ความก้าวหน้า icon_download
02 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ icon_download
03

การสนับสนุนให้มีการจัดบริการทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชน

ความก้าวหน้า icon_download
04

โปรแกรมการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราและโปรแกรมฟื้นฟูสภาพผู้ติดสุราในชุมชน เฉพาะการดูแลเชิงรุกในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ: โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน (Program of Assertive Community Treatment; PACT)

ความก้าวหน้า icon_download
05 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการให้รถส่งตัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน ความก้าวหน้า icon_download

 

รอบที่ 2 ประจำปี 2555
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01

การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

ฉบับสมบูรณ์  icon_download
02 ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจ Video- electroencephalography monitoring และ Magnetic resonance imaging สำหรับการประเมินก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา ฉบับสมบูรณ์ icon_download 
03

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซมภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ฉบับสมบูรณ์ icon_download 
04

การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ฉบับสมบูรณ์ icon_download 
05 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน) ฉบับสมบูรณ์ icon_download 

 

รอบที่ 1 ประจำปี 2556
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01

ความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเพาะเชื้อเสมหะสำหรับการติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยาหลายขนาน

ความก้าวหน้า icon_download 
02 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือ AUDIT หรือ ASSIST ร่วมกับการให้คำแนะนำอย่างสั้นในประเทศไทย ความก้าวหน้า icon_download 
03

การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ การตรวจ soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) และ placental growth factor (PIGF) สำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ

ความก้าวหน้า icon_download 
04

การศึกษาต้นทุนและความเหมาะสมของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถี (Navigation system) ในประเทศไทย

ความก้าวหน้า icon_download 
05 การเสนอให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ทุกชนิด คือ หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นปิดนิโคติน บิวโพรพิออน และวาเร็นนิคลีน อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความก้าวหน้า icon_download 

 

รอบที่ 2 ประจำปี 2556
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน

   
02

การประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย

   
03

การรักษาและป้องกันโรคหืดในประเทศไทย (เน้นการป้องกัน)

   
04

สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในทุกประเภท (ยกเว้นความสวยงาม) โดยเพิ่มการให้บริการในคลินิก และสถานพยาบาลเอกชนโดยประชาชนร่วมจ่ายส่วนต่าง หรือจ่ายด้วยวิธีอื่นเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผู้ป่วยไปยังคลินิกเอกชน

   
05

ประสิทธิภาพการใช้ยา fingolimod ในการรักษาผู้ป่วย active relapsing-remitting multiple sclerosis ที่มีอัตราการเกิดซ้ำของโรคเท่าเดิมหรือมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ได้รับการรักษา

   

 

รอบที่ 1 ประจำปี 2557
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01 การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์    
02

การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอด้วยการผ่าตัดแบบการกระตุ้นสมองส่วนลึก

   
03

การลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยก่อนทำการรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซีกับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป

   

 

รอบที่ 2 ประจำปี 2557
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01 เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรัง และต้องพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน    
02 การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาด้วยเครื่องมือ Hyperbaric Chamber ในการรักษาแผลเบาหวาน    
03 การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลส์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก    
04 การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป    
05 กการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยิน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า    

 

รอบที่ 1 ประจำปี 2558
เรื่องที่ หัวข้อ สถานะ ดาวน์โหลดไฟล์
01 การให้ข้อเข่าเทียม (อุปกรณ์ทุกชนิด) เทียบเท่าสิทธิข้าราชการ     
02 เทคโนโลยีการรักษามะเร็งปอดระยะเริ่มต้น (stage1-2) โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)     
03 การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดและระงับความรู้สึกด้วยระบบ Same day surgery and anesthesia ambulatory    
04 การคัดกรองโรคด้วย Spirometry ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (Spirometry test in primary care)