รายงาน-เอกสารงานวิจัย

 report    book    54icon_journey
รายงานการวิจัยจากหัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก   หนังสือดีๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งมีหน้งสืออ่านง่าย สำหรับประชาชนทั่วไป อย่างเช่น “สร้างสุขถ้วนหน้า” และ “สุขร่วมสร้าง”   บทความและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ