ผลการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา รอบ 2-2557การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เครื่องช่วยหายใจ ยา plerixa ถ่านก้อนที่ 2 สำหรับคนพิการด้านการได้ยิน เครื่องมือ Hyperbaric Chamber ผ่านเข้าสู่การประเมิน

 

ผลการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา รอบ 2-2557

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกหัวข้อ/ปัญหา โดยคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อ เพื่อเข้าสู่การประเมิน มีดังนี้

1. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
2. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรังและต้องพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน
3. การเพิ่มการระดมจำนวนของ hematopoietic stem cells (HSCs) ไปยัง peripheral blood ด้วยยา Plerixa เพื่อทำการเก็บและทำ       autologous transplantation ต่อไปในผู้ป่วย lymphoma and multiple myeloma (MM)
4. การสนับสนุนถ่านก้อนที่ 2 สำหรับคนพิการด้านการได้ยิน
5. การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาด้วยเครื่องมือ Hyperbaric Chamber ในการรักษาแผลเบาหวาน

 

ภายหลังจากนี้ทางทีมวิชาการ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; IHPP และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ; HITAP) จะทำการศึกษาประเมินด้านต้นทุน-ประสิทธิผล และการประเมินผลกระทบต่องบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สปสช. ต่อไป

 

สำหรับการเปิดรับสมัครหัวข้อ/ปัญหา รอบ 1/2558 คือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558

 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ถูกใจ…คนไทยต้องช่วยกัน

www.ucbp.net

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เสนอความคิด พลิกนโยบาย

Posted in Activities, Topic selection and tagged , , , , , .