คัดเลือกหัวข้อ 2-2557 หัวข้อใดจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การประเมิน

 

คัดเลือกหัวข้อ 2-2557

หัวข้อที่เสนอเข้ามาในโครงการฯ รอบ 2-2557 เมื่อเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย

 

ลำดับที่ หัวข้อที่เสนอ เสนอโดย
1. การป้องกันการปนเปื้อนของผู้เตรียมและจ่ายยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยชุด Chemovlave         กลุ่มอุตสาหกรรม
2. การตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปากด้วยเครื่องตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากด้วยระบบฟลูออเรสเซ้นส์ (Velscope) กลุ่มอุตสาหกรรม
3. Enhancing mobilization of hematopoietic stem cells (HSCs) to the peripheral blood for collection and subsequent autologous transplantation in patients with lymphoma and multiple myeloma (MM) กลุ่มอุตสาหกรรม
4. การใช้ NS1Ag หรือ RT-PCR ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแดงกี่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
5. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรัง และต้องพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
6. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่อง MRI ในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป กลุ่มประชาชน
7. การสนับสนุนถ่านชาร์จหรือถ่านก้อนที่ 2 สำหรับเครื่องช่วยฟังของผู้พิการ (ถ่านชาร์จก้อนที่ 2 สำหรับเครื่องช่วยฟังแบบฝัง และถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟังทั่วไป) กลุ่มประชาชน
8. การเพิ่มสิทธิประโยชน์การ รักษาด้วยเครื่องมือ Hyperbaric Chamber ในการรักษาแผลเบาหวาน
กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย

การคัดเลือกประกอบด้วยกระบวนการ

1. ทีมวิชาการโครงการฯ ทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละประเด็น ได้แก่

  •  จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ
  •  ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ
  • ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
  • ความแตกต่างในทางปฏิบัติ
  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
  • ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

 

2. จัดลำดับคะแนนในแต่ละประเภทของหัวข้อ

  • หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • หัวข้อเกี่ยวกับการรักษาโรค

 

3. คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การประเมินก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ จำนวน 5 หัวข้อ

 

กำหนดการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อรอบ 2-2557

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

 

ติดตามผลการประชุมได้ที่ www.ucbp.net

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณกุมารี พัชนีอีเมล์: kumaree@ihpp.thaigov.net

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

อาคารคลังพัสดุ ชั้น 2-3 กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์
อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

โทร: 02-590-2397, 2366

โทรสาร: 02-590-2385

 

คุณสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

อีเมล์: suradech.d@hitap.net

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ชั้น 6  อาคาร 6  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์
อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

โทร : 02-590-4549, 02-590-4374-5

โทรสาร : 02-590-4369

 

Posted in Activities, Topic selection and tagged , , , , , .