กลุ่มผู้เสนอหัวข้อฯ

24head_working-group

 

“กลุ่มผู้เสนอหัวข้อ” ที่มีสิทธิเสนอหัวข้อปัญหาฯ มีทั้งหมด 7 กลุ่มดังนี้

 

241_icon 1) ผู้กำหนดนโยบาย
ประกอบไปด้วย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :   ฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมหน่วยงาน/องค์กรในกลุ่ม เพื่อเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน
242_icon 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประกอบไปด้วย : ราชวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่ง ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :
243_icon 3) นักวิชาการ
ประกอบไปด้วย :  คณะ และสถาบันการศึกษาเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาต่อไปนี้ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (เฉพาะคณะที่มี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ขอให้ที่ประชุมคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เลือกผู้แทนสาขาวิชาละ 1 คน ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มีอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว จึงให้คณะฯ คัดเลือกอาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นผู้แทน
**หมายเหตุ ไม่รวมนักวิชาการในคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากนักวิชาการในหน่วยงานดังกล่าวมีผู้แทนในราชวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์ อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ขอให้ประธานที่ประชุมคณบดีคนปัจจุบันทั้ง 3 สาขา และผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนกลุ่ม
00
244_icon 4) ภาคประชาสังคม
ประกอบด้วย : ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน เพื่อคัดเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน
245_icon 5) กลุ่มผู้ป่วย
ประกอบด้วย : เครือข่ายผู้ป่วยตามรายชื่อที่ได้รับจากสำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สปสช.เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13 เครือข่าย และเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เพื่อเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน
246_icon 6) ภาคอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย : สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)  สมาคมผู้วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (PReMA) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม   ให้แต่ละสมาคมคัดเลือกผู้แทนสมาคมละ 1 คน รวม 3 คน
**หมายเหตุ ไม่รวมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากผู้บริหารสมาคมฯ ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ ซึ่งสามารถเสนอหัวข้อฯ ผ่านผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์
247_icon 7) ประชาชนทั่วไป
ประกอบด้วย : เครือข่ายจังหวัดในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม : ฝ่ายเลขานุการฯ สุ่มเลือกเครือข่ายจังหวัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 76 เครือข่าย ด้วยการสุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผู้แทนจาก 5 ภาคๆ ละ 3 เครือข่าย รวมเป็นผู้แทนจำนวน 15 คน แล้วจัดการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน

หากท่านสนใจเสนอหัวข้อ โปรดติดต่อที่นี่