คณะทำงานคัดเลือกหัวข้อ

23head_working-group

242_icon 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประกอบไปด้วย : ราชวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่ง ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมหน่วยงาน/องค์กรในกลุ่ม เพื่อเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน
   
243_icon 2) กลุ่มนักวิชาการ
ประกอบไปด้วย :  คณะ และสถาบันการศึกษาเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาต่อไปนี้ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (เฉพาะคณะที่มี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ขอให้ที่ประชุมคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เลือกผู้แทนสาขาวิชาละ 1 คน ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มีอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว จึงให้คณะฯ คัดเลือกอาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นผู้แทน
**หมายเหตุ ไม่รวมนักวิชาการในคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากนักวิชาการในหน่วยงานดังกล่าวมีผู้แทนในราชวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์ อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ขอให้ประธานที่ประชุมคณบดีคนปัจจุบันทั้ง 3 สาขา และผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนกลุ่ม
00
   
244_icon 3) กลุ่มภาคประชาสังคม
ประกอบด้วย : ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน เพื่อคัดเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน
   
245_icon 4) กลุ่มผู้ป่วย
ประกอบด้วย : เครือข่ายผู้ป่วยตามรายชื่อที่ได้รับจากสำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สปสช.เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
วิธีการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม :  ฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13 เครือข่าย และเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เพื่อเลือกผู้แทนกลุ่มจำนวน 4 คน