การคัดเลือกหัวข้อ

31head_issue

 

รายงานการประชุมคัดเลือกหัวข้อ
เรื่อง รายละเอียด ไฟล์
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2553

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.20 -12.20 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตึกกรมสุขภาพจิต
อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2553

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตึกกรมสุขภาพจิต
อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข

 icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2554

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตึกกรมสุขภาพจิต
อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2554

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2555

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 – 17.00 น.
ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2556

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2556

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

 icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2557

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-12.30 น.
ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2558

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

icon_download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2558

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

icon_download