หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานและความคืบหน้า

41_head_proposal

 

* มาตรการหรือเทคโนโลยีที่มติอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการเห็นชอบให้บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ ยังไม่ถีอว่าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบและเป็นมติจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

รอบที่ 1/2553

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การประเมินการรักษาภาวะหอบหืดชนิดรุนแรงในผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไป ยา Anti IgE การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคหอบหืดด้วยยา Omalizumab 

 icon_finish

 ไม่เสนอให้ยา Omalizumab เป็นสิทธิประโยชน์ เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าและมีผลกระทบด้านงบประมาณมาก แต่ควรเพิ่มการเข้าถึงยาพ่นชนิดสเตียรอยด์ให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาลจากการกลับมาเป็นซ้ำ
2. การตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในประชากรที่ยังไม่ฉีดวัคซีน การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของ การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังชนิดอีแอนติเจนบวก

icon_finish

ยา lamivudine ครอบคลุมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์แล้ว เนื่องจากยาดังกล่าวอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
3. มาตรการคัดกรอง รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ดื่มสุรา  ระบบการคัดกรอง บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา : เด็กกำพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

icon_finish

ให้ สปสช. ทบทวนนโยบายการคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มุราที่ดำเนินการอยู่แล้ว รวมถึงบุหรี่และยาเสพติดอื่นด้วย เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปาก หรือที่มีฟันกรามเหลือไม่ถึง 2 คู่  การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในผู้ที่มีปัญหาการใส่ฟันปลอมทั้งปากฐานอะคริลิค 

icon_finish

ยังไม่เสนอเป็นสิทธิประโยชน์ แม้ว่าจะมความคุ้มค่า แต่ปัจจุบันยังพบว่าประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการใส่ฟันเทียมเพียงพอ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่ สปสช. ควรดำเนินการก่อน
5. การดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากการสัมผัสสารเบนซีน

icon_finish

ให้ สปสช. ทบทวนบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเน้นบริการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลและครอบครัว
6. การรักษาผู้ป่วยไตอักเสบจาก SLE เพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรัง การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบจากโรคเอสแอลอีเพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

icon_finish

ยา intravenous cyclophosphamide และ azathioprine ที่ประเมินพบว่ามีความคุ้มค่านั้นครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์แล้วเนื่องจากยาดังกล่าวอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
7. มาตรการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย 

icon_finish

 

ให้ผู้ประเมินต่อยอดการศึกษาเป็นโครงการนำร่องในหน่วยบริการ 200 แห่งที่ สปสช. ดำเนินการอยู่ เพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น

8. การตรวจคัดกรองและรักษา

ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณของ การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง  icon_finish ยังไม่เสนอเป็นสิทธิประโยชน์ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก อีกทั้งการวินิจฉัยโรค (สายพันธุ์) มีราคาแพงและยังมีปัญหาความแม่นยำของการวินิจฉัย

 

 รอบที่ 2/2553

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การปลูกถ่ายอวัยวะ: การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเพื่อรักษา โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  icon_finish ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจำกัดเฉพาะผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอายุไม่เกิน 8 ปีและมีญาติ พี่น้องบริจาค และผู้ป่วยโรคที่พบน้อย 3 โรคที่เสนอ ทั้งนี้หากความต้องการบริการมีมากกว่าระบบบริการที่รองรับให้คัดเลือกผู้ป่วยโดยใช้หลักเกณฑ์ทางการแพทย์ส่วนข้อบ่งชี้หรือความจำเป็นในผู้ป่วยเฉพาะรายให้เป็นการตัดสินใจของสถานบริการ
2. การลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) โดยอุปกรณ์ FloTrac, PreSep หรือ PediaSat  ต้นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบด้านงบประมาณการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (sepsis) โดยติดตามค่าการไหลเวียนความดันโลหิตและการวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสโลหิต   icon_finish ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษา การลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต อย่างรุนแรง (severe sepsis and septic shock) โดยการดูแลตามหลักการ Early Goal Directed Therapy – EGDT ให้บรรลุเป้าหมายภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ แต่เนื่องจากข้อมูลมีจำกัดจึงยังไม่พิจารณาขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์ฯ อีกทั้งเสนอให้พิจารณาการศึกษามาตรการป้องกันการเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
3. การรักษาวัณโรคดื้อยารุนแรง (XDR) การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการประเมินผลกระทบทางงบประมาณต่อทางเลือกการวินิจฉัยเพื่อการรักษาวัณโรคดื้อยา (MDR,XDR TB) และข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรักษาวัณโรคในประเทศไทย  icon_finish

ที่ประชุมเห็นชอบการวินิจฉัยการรักษาวัณโรคดื้อยา (MDR, XDR TB) ให้บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ โดยมีมติมอบหมายให้ สปสช.ประสานกับกรมควบคุมโรค ดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคเชื้อดื้อยา ดังนี้
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจเพาะเชื้อวัณโรค ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น หรือพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายการตรวจผู้ป่วยวัณโรคทุกคน

2. เสนอรายการยาสำหรับการรักษาวัณโรคเชื้อดื้อยา (XDR-TB) เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาจำเป็นและได้รับบริการตามแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

4. การตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ที่มีภาวะกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่สองโดยใช้ triple test การประเมินต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย    icon_finish ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการขยายสิทธิประโยชน์การตรวจกรองและตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้อาจจัดลำดับไว้ในแผนงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช. (P&P National Priority Program) ที่จะดำเนินการในปีต่อๆ ไปหลังจากมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและมีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและระบบบริการรองรับแล้ว
       

 

รอบที่ 1/2554

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การใช้กลุ่มยาชีววัตถุ (Biologic agents) ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่ไม่ตอบสนองต่อยาปกติ และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น     icon_processing  
2. การตรวจคัดกรองทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อป้องกันการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงแบบ SJS/TEN จากการรับประทานยา Carbarmazipine  การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) จากยา carbamazepine    icon_finish

ให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเริ่มการรักษาด้วยยา carbamazepine ในทุกกรณี ทั้งนี้ควรมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการในการให้บริการดังกล่าว ซึ่งสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย คาดว่าจะใช้เวลา

1 ปี ในการจัดทำแนวทางปฏิบัติ และ เสนอหารือในคณะอนุฯ พัฒนาระบบการเงินการคลัง ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาภาระงบประมาณการจ่ายแยกแบบ central reimbursement หรือ High cost ในปี 2559

3. มาตรการป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณของการนำมาตรการการใช้เตียงลมเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความเสี่ยงอื่นๆ มาใช้ในประเทศไทย  icon_finish 1. รับทราบผลการศึกษา พบว่า การใช้ หรือไมใช้แผ่นรองตัวชนิดลมสลับลูก ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ และปัจจัยสำคัญมากที่สุดที่สามารถลดการเกิดแผลกดทับ คือการพลิกตัวผู้ป่วย
2. มอบให้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ (UCBP) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และกลุ่มผู้เสนอหัวข้อได้ทราบ
4. อุปสรรคทางการเงินในการเข้าถึงการผ่าตัดเปลี่ยนไตอย่างถ้วนหน้า (ประเด็นการตรวจหาระดับ Panel Reactive Antibody : PRA)   icon_processing  
5. การตรวจสุขภาพเกษตรกรจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ออร์กาโนฟอสเฟต, คาร์บาเมต)   icon_processing  

 

รอบที่ 2/2554

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. มาตรการคุ้มครองผู้ป่วยโรคไตรายเก่าให้ได้รับการดูแลรักษาฟรีเท่าเทียบกับผู้ป่วยไตรายใหม่ กรณีสิทธิรับบริการโดยร่วมจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งละไม่เกิน 500 บาท    icon_finish  
2. การพิจารณาและอนุมัติค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี และการพัฒนาระบบบริการเพื่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย   icon_finish  
3. การวินิจฉัยและการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นจากเชื้อ Helicobacter pylori  เพื่อป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร   icon_processing  
4. การค้นหาและนำส่งผู้มีปัญหาทางจิตเวช   icon_finish  
5. สนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ที่ฉีดอินซูลินในบริบทของประเทศไทย  icon_finish  รับทราบผลการศึกษา พบว่า การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง มีความคุ้มค่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ฉีดอินซูลิน และไม่มีความคุ้มค่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ฉีดอินซูลิน เมื่อเทียบกับการไม่ให้ SMBG 

2. เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ
– การประมาณการจํานวนผู้ป่วยในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ควรได้รับการสนับสนุน
– ใช้รูปแบบการดูแลที่มี CPG  รองรับ ร่วมกับเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ป่วยที่สามารถดูแลตนเองแบบ 5 M ได้ดี ซึ่งอาจลดการตรวจลงน้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน
– ศึกษาพฤติกรรม ผลการใช้ SMBG ในรพ.ที่มีการให้บริการอยู่แล้ว ประกอบการทําข้อเสนอต่อ
คณะอนุฯพัฒนาระบบการเงินฯ
– วิธีการบริหารจัดการ เช่นกระบวนการจัดหาเครื่อง การต่อรองราคา ระบบ VMI และการควบคุมคุณภาพของเครื่อง

 มอบทีมเลขานุการประสานผู้เกี่ยวข้องใน สปสช. และทีมวิจัย จัดทํารายละเอียดข้อเสนอรูปแบบการ Implement โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข care model ที่เหมาะสมแบบองค์รวม สําหรับการสนับสนุนการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 พร้อมวิธีติดตามผลกระทบและการขยายผลไปสู่ระบบบริการปกติต่อไป

 

 รอบที่ 1/2555

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ  
1. โครงการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก) ในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรไทย icon_finish  
2.การสนับสนุนให้มีการจัดบริการทดแทนไต (CAPD/ Hemodyalysis) ในระดับโรงพยาบาลชุมชนให้มากขึ้น   icon_processing  
3. การพัฒนาระบบการส่งกลับและติดตามสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการให้รถส่งตัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน icon_finish

 1.รับทราบผลการศึกษา พบว่า การดำเนินการส่งตัวกลับในช่วงวาระสุดท้ายสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในรูปแบบของสังคมและของภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน)

2. เห็นชอบในหลักการ ตามข้อเสนอโดยมอบ ให้

  • สปสช. พิจารณาการจัดบริการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านในระยะสุดท้ายโดยบรรจุเข้าในโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (palliative care)
  • สธ.ร่วมกับ สปสช. พิจารณาส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะท้ายให้ครอบคลุมทุกระดับบริการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการมีความมั่นใจในระบบบริการที่ครอบคลุมสามารถกลับไปบ้านได้
4. โปรแกรมการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราและโปรแกรมฟื้นฟูสภาพผู้ติดสุราในชุมชน  เฉพาะการดูแลเชิงรุกในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยโปรแกรม ใกล้บ้าน สมานใจ: โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน (Program of Assertive Community Treatment ;PACT)   icon_processing  
5. มาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป   icon_finish  

 

รอบที่ 2/2555

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับสิทธิข้าราชการ การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย  icon_finish  
2. การตรวจประเมินเพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring  ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจ Video- electroencephalography monitoring และ Magnetic resonance imaging สำหรับการประเมินก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา   icon_finish ให้บริการตรวจ VEEG / MRI เป็นการตรวจประเมินก่อนการผ่าตัดตามขั้นตอนมาตรฐานในผู้ป่วยโรคลมชัก focal epilepsy ที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา และให้เป็นรายการจ่ายแยกนอกระบบ DRGs
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินไม่ถูกครอบคลุมในระบบการจ่ายปัจจุบัน
3. การตรวจวินิจฉัยทางโครโมโซมของคู่แต่งงานใหม่ เพื่อป้องกันโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของกลุ่มทารกที่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซมภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  icon_finish  
4. การพิจารณาให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถใช้สิทธิเทียบเท่ากับข้าราชการในการได้มีโอกาสใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  icon_finish  

1. เห็นชอบในหลักการ สําหรับการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลแก่โรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิใน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง โดยเฉพาะหัตถการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีความคุ้มค่าและอัตราการชดเชย ตามระบบ DRG ในปัจจุบันครอบคลุมต้นทุนอยู่แล้ว ได้แก่ Cholecystectomy, Appendectomy, Bariatric surgery, Diagnosis laparoscopy

2. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการ service plan เพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว

6. การเบิกจ่ายการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน)  การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน) icon_finish  

 

รอบที่ 1/2556

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การวินิจฉัยและติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา (ทั้ง Mutidrug-resistant TB, MDR-TB และ Extensively drug resistance TB , XDR-TB โดยขยายการตรวจความไวยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง แนวที่สอง (First line and second line drug) ความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเพาะเชื้อเสมหะสำหรับการติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดดื้อยาหลายขนาน  icon_processing  
2. โปรแกรมการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราและให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นในบริการสุขภาพ การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือ AUDIT หรือ ASSIST ร่วมกับการให้คำแนะนำอย่างสั้นในประเทศไทย  icon_finish  1. รับทราบผลการศึกษา พบว่า การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องมือ AUDIT หรือ ASSIST ร่วมกับการให้การบําบัดอย่างย่อ มีความคุ้มค่าที่สุดที่กลุ่มอายุ 25-34 ปี และประสิทธิผลของการบําบัดอย่างย่อเป็นปัจจัยสําคัญต่อความคุ้มค่าของการคัดกรอง
2. เห็นชอบในหลักการกับการใช้เครื่องมือ ASSIST ร่วมกับการให้การบําบัดอย่างย่อในระบบบริการ โดยมอบแผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ประสาน หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สปสธ. กรมสุขภาพจิต สสส. สถาบันนําร่อง 4 ภาค และ HITAP เพื่อทําแนวทางการจัดระบบบริการแบบบูรณาการ ครอบคลุมการออกแบบการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบบบริการ ตลอดจนผลกระทบด้านงบประมาณภายใต้กรอบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P) เพื่อเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
3. การเบิกจ่ายค่าตรวจ soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1)และ placental growth factor (PIGF) สำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ  การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ การตรวจ soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) และ placental growth factor (PIGF) สำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ icon_processing  
4. การผ่าตัดด้วยระบบนำวิถีในผู้ป่วยโรคเนื้องอก การศึกษาต้นทุนและความเหมาะสมของการผ่าตัดด้วยระบบนำวิถีในประเทศไทย icon_finish

 1. รับทราบผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางหรือข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการใช้เครื่องนำวิถีช่วยในการผ่าตัด และการผ่าตัดด้วยเครื่องนำวิถีมีความจำเป็นและมีประโยชน์ในผู้ป่วยเฉพาะราย

2. เห็นชอบในหลักการ ให้มีหลักฐานเชิงวิชาการรองรับ โดยการศึกษาและพัฒนาแนวทางการผ่าตัดโดยใช้เครื่องนำวิถี ก่อนพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์หากมีข้อมูลรองรับต่อไป

5. เสนอให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ทุกชนิด คือ หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นปิดนิโคติน บิวโพรพิออน และวาเร็นนิคลีน ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   icon_processing  

 

รอบที่ 2/2556

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การรักษาและป้องกันโรคหืดในเด็กไทย   icon_finish  
2. การเบิกจ่ายค่าตรวจ HPV 16/18 RT-PCR ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี
วัยเจริญพันธุ์อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
การประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย  icon_finish  
3. ความคุ้มค่าของการคัดกรองโรคทางตาในกลุ่มอายุต่างๆในประชากรไทย  

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน

icon_finish  
4. ประสิทธิภาพการใช้ยา fingolimod ในการรักษาผู้ป่วย active relapsing-remitting multiple sclerosis ที่มีอัตราการเกิดซ้ำของโรคเท่าเดิมหรือมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ได้รับการรักษา   icon_finish  
5. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ที่ดื้อหรือไม่ทนต่อการรักษาด้วย normal-dose imatinib โดยใช้ยา dasatinib** การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ที่ดื้อหรือไม่ทนต่อการรักษาด้วย normal-dose imatinib โดยใช้ยา dasatinib  icon_finish

รับทราบผลการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของ dasatinib และ nilotinib สําหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ (CML) ที่ดื้อหรือไม่ทนต่อการรักษาด้วย normal-dose imatinib

2. รับทราบผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติสนับสนุนการนํายา dasatinib

6. สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในทุกประเภท (ยกเว้นความสวยงาม) โดยเพิ่มการให้บริการในคลินิก และสถานพยาบาลลเอกชนโดยประชาชนร่วมจ่ายส่วนต่าง หรือจ่ายด้วยวิธีอื่นเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผู้ป่วยไปยังคลินิกเอกชน   icon_finish  

**เป็นหัวข้อที่นักวิจัยของ HITAP ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้ว และไม่ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนของโครงการฯ แต่มติที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย และรวมอยู่ในรอบการศึกษานี้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาของคณะอนุกรรมการฯตามขึ้นตอนต่อไป

 

รอบที่ 1/2557

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ในหญิงตั้งครรภ์   icon_finish  
2. การรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ (Motor Fluctuations/complication) ด้วยการผ่าตัดแบบการกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation; DBS)   icon_finish  
3. การลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยก่อนทำการรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซีกับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป   icon_finish  

 

รอบที่ 2/2557

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1. เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่มีปัญหาการหายใจเรื้อรัง และต้องพึ่งพาการช่วยหายใจที่บ้าน   icon_processing  
2. การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาด้วยเครื่องมือ Hyperbaric Chamber ในการรักษาแผลเบาหวาน   icon_processing  
3. การเพิ่มการระดมจำนวนของ hematopoietic stem cells (HSCs) ไปยัง peripheral blood  ด้วยยา Plerixa เพื่อทำการเก็บและทำ autologous transplantation ต่อไปในผู้ป่วย lymphoma and multiple myeloma (MM)

การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลส์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก

 

icon_processing  
4. การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปการรักษา   icon_processing  
5. การสนับสนุนถ่านก้อนที่ 2 สำหรับคนพิการด้านการได้ยิน

การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยิน        ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

icon_processing  

 

รอบที่ 1 /2558

หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเป็นหัวข้อวิจัย สถานะ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
1.การให้ข้อเข่าเทียม (อุปกรณ์ทุกชนิด) เทียบเท่าสิทธิสวัสดิการข้าราชการ   icon_processing   
2. เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น (Stage 1-2) โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)   icon_processing   
3. การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดและระงับความรู้สึก ด้วยระบบ Same day surgery and anesthesia   (ambulatory surgery and anesthesia)   icon_processing   
4. การตรวจคัดกรองโรค COPD ด้วย spiro meter ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (Spirometry test in primary care)   icon_processing   
5. เพิ่มสิทธิประโยชน์การตั้งครรภ์ครั้งที่สามของหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี ในกรณีที่บุตรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในสองครั้งแรกมีชีพอยู่แล้วเสียชีวิต   ยุติโครงการ