เสนอความคิด พลิกนโยบาย

 

 41_head_proposal

ประเด็นและเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เข้าสู่การประเมิน

 

ในขั้นตอนของการคัดเลือกหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อให้การคัดเลือกหัวข้อฯ เป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใสและอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานวิชาการ จำเป็นต้องมีการพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อฯ ทั้งนี้สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหัวข้อฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งลำดับความสำคัญของปัญหาฯ เข้าสู่การประเมินและพิจารณาผนวกเข้าในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้นำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นที่ควรนำมาใช้ในการคัดเลือกหัวข้อปัญหาฯ

 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันที่จะประยุกต์ใช้ประเด็นในการคัดเลือกหัวข้อปัญหาฯ 6 ประเด็นดังนี้

  1. จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ (Size of population affected by disease or health problem)
  2. ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ (Severity of disease or health problem)
  3. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Effectiveness of health technology)
  4. ความแตกต่างในทางปฏิบัติ (Variation in practice)
  5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Economic impact on household expenditure)
  6. ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม (Equity/ethical and social implication)

41_chart_proposal

 


 

 ประเด็นและเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อฯ (แบบละเอียด) ฉบับปรับปรุง รอบ 1/2556icon_download