รู้จักเรา

home-icon1โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ยูซีบีพี (UCBP) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพทั้งหมด 7 กลุ่ม

คณะกรรมการต่างๆ

home-icon2

 รู้จักคณะอนุกรรมการต่างๆ เลขานุการโครงการฯ คณะทำงานต่างๆ และผู้มีสิทธิเสนอหัวข้อทั้ง 7 กลุ่ม

เสนอความคิด พลิกนโยบาย

home-icon3

เข้าใจกระบวนการของขั้นตอนการเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพผ่านตัวแทนของท่าน